www.kisan.pl

otwórz języki
Oprogramowanie

INSTAL - THERM 4.8

W tym dziale zyskasz wszystkie dane potrzebne do dalszej pracy. Pokaż swoim Klientom, jak działają systemy Kisan i dlaczego Kisan Comfort to rewolucja na rynku grzewczym. Poznaj niezbędne szczegóły techniczne.

INSTAL - THERM 4.8

Program do projektowania instalacji C.O jedno i dwururowej oraz ogrzewania płaszczyznowego


Pobierz demo programu
 

 • Możliwość automatycznego odtworzenia struktury ścian z obrysu rzutu kondygnacji i obrysu wszystkich pomieszczeń
 • Praca na pliku w formacie .isb zgodnym z obiema aplikacjami, możliwość umieszczenia projektów instalacji wodociągowej i c.o. w jednym pliku i podglądu projektu c.o. w Instal-sanie i na odwrót
 • Konfiguracja widoczności i dostępności dla edycji danego zakresu edycji (dawnej „warstwy” projektu) podczas edycji innego zakresu – np. obserwacja projektu c.o. podczas edycji instalacji wodociągowej na planie budynku
 • Linie wymiarowe na rzutach
 • Znaczne rozszerzenie zakresu domyślnych typów elementów
 • "Pasery" (punkty odniesienia) umożliwiające jednolite ustawienie wzajemne rzutów z różnych arkuszy, przesuniętych w oryginalnych plikach DWG
 • Selektywny wydruk / eksport rysunku w przypadku projektu zawierającego instalację zarówno c.o. jak i wodociągową
 • Dane ogólne i opcje projektu przeredagowane dla zwiększenia czytelności i identyfikacji przynależności do danej aplikacji lub danych wspólnych
 • „Inteligentne” wyznaczanie rzędnych odbiorników na podstawie przebiegu działek rysowanych w aksonometrii
 • Opcjonalny dobór izolacji rurociągów wg EnEv
 • Tabela danych elementów bardziej czytelna przez podział na grupy danych, które można „zwijać” i „rozwijać”
 • Usprawnione tryby ORTO i AUTO
 • Czytanie/ zapis plików ACAD 2004
 • Możliwość importu tylko zaznaczonego prostokątnego fragmentu pliku DWG


 

 • Możliwość deklarowania pomieszczeń jako środowiska zewnętrznego (atrium)
 • Możliwość wizualnego wyróżnienia na rzucie przegród, którym nie przypisano typu konstrukcji do obliczeń cieplnych
 • Więcej możliwych informacji w etykiecie pomieszczenia, grzejnika, ogrzewania płaszczyznowego
 • Zestawienie rur dla ogrzewania podłogowego może uwzględniać podział na zwoje, pojawia się wówczas dodatkowa tabela przypisania poszczególnych pętli grzewczych do konkretnych zwojów (wykonywana jest optymalizacja rozdziału pętli o.p. na zwoje)
 • W przypadku pełnego wykorzystywania połączeń wirtualnych, gdy nie są rysowane działki łączące rozdzielacze ze źródłem, część grzejnikowa i O.P. nie muszą mieć tej samej temperatury zasilania
 • Możliwość wyboru rozdzielacza dla PG w trybie wirtualnych podłączeń bądź też włączenia przestrzegania obszaru mieszkań podczas automatycznego wyboru rozdzielacza
 • Dokładniejszy dobór dodatków do jastrychu w ogrzewaniu podłogowym, kontrola minimalnej grubości wylewki zależnie od wskaźnika nacisku na powierzchnię i rodzaju jastrychu
 • Korekta przepływu dla grzejników niedopasowanych (np. na skutek nietrafnego narzucenia wielkości) została zrewidowana i pokrywa szerszy zakres odchyłek wielkości grzejników, dlatego są zbędne i zostały zlikwidowane opcje obliczeń „Nie koryguj gdy przewymiarowany o …”.
 • Kontrola pokrycia strat ciepła pomieszczeń w diagnostyce po obliczeniach