www.kisan.pl

otwórz języki
Gwarancje

Ogólne zasady

Nie kupuj kota w worku! Wybierz komfort psychiczny i 10 lat gwarancji z systemem Kisan.

Ogólne zasady

1. Na elementy systemu KISAN składają się rury wielowarstwowe i złączki. Na elementy te producenci udzielają gwarancji, która swoim zakresem obejmuje:

 • przedłużony okres gwarancji z 1 roku do 10 lat na właściwości użytkowe wyrobu opisane w Aprobatach Technicznych oraz deklaracjach zgodności wystawianych do obowiązujących norm,
 • usunięcie skutków wad materiałowych rur i złączek w okresie gwarancji.

2. Warunkiem uzyskania przedłużonego okresu gwarancyjnego jest:

 • posiadanie przez firmę wykonująca instalację uprawnień (zaświadczenie o przeszkoleniu w montażu systemu Certyfikatu KISAN) do wykonywania montażu instalacji z rur i złączek systemu KISAN i spełnienie podanych poniżej warunków gwarancji.
  Termin gwarancji na elementy systemu KISAN wynosi 10 lat od daty produkcji.

3. Firma wykonująca instalację odpowiada przed inwestorem w ramach udzielonej przez siebie gwarancji za prawidłowy montaż i działanie instalacji.


4. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wyrobu powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych podczas:

 • transportu (z punktu sprzedaży do Klienta),
 • montażu, eksploatacji,
 • wadliwego montażu niezgodnego z warunkami technicznymi wykonania instalacji i instrukcją montażu opracowaną przez KISAN, wydaną w latach 1996 lub później,
 • nieprzestrzegania przez użytkownika zakresu parametrów eksploatacyjnych opisanych w Aprobacie Technicznej lub instrukcji montażu.

5. W wypadku zaistnienia wady materiałowej rury wielowarstwowej lub złączek do obowiązków producenta należy:     

 • zamiana wadliwych elementów na taką samą ilość elementów wolnych od wad,
 • pokrycie uzgodnionych kosztów związanych z usunięciem awarii,
 • pokrycie uzgodnionych kosztów wynikających ze skutków awarii.

6. Dla skorzystania z gwarancji udzielanej przez producentów systemu KISAN w wypadku awarii instalacji Inwestor,

u którego nastąpiła awaria, powinien:

 • zabezpieczyć miejsce awarii przed powstaniem dalszych szkód i powiadomić niezwłocznie wykonawcę instalacji. Zapewnić, żeby wykonawca instalacji lub inny uzgodniony między właścicielem instalacji a  KISAN wykonawca zdemontował tylko te uszkodzone elementy systemu, których demontaż jest konieczny dla natychmiastowego zabezpieczenia przed nadmiernym rozprzestrzenianiem się szkód powstałych poza instalacją bezpośrednio w wyniku awarii,
 • powiadomić niezwłocznie KISAN o awarii (ze względu na warunki ubezpieczenia),
 • przedstawić przedmiot szkody i wadliwie wykonany wyrób w stanie nie zmienionym do oględzin,
 • w wypadku konieczności natychmiastowego usunięcia uszkodzenia należy wykonać dokumentację fotograficzną.