AUDYTOR

AUDYTOR

Audytor OZC wersja 4.0

Wersje firmowe programów są w pełni funkcjonalne lecz zawierają katalogi rur i/lub urządzeń produkowanych przez daną firmę oraz dodatkowe wybrane pozycje pełnego katalogu.

Kisan OZC 4.0

Wersja firmowa programu Kisan OZC wersja 4.0. Instalacja w postaci pliku setupozc.exe. Po pobraniu pliku należy go uruchomić aby zainstalować aplikację.

Ogólna charakterystyka programu Program Audytor OZC wersja 4.0 służy do określania obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplną poszczególnych pomieszczeń w budynku, jak również całego budynku oraz do obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych. Obliczenia przeprowadzane są zgodnie z normami:

Program wykonuje:

Wyniki obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną stanowią dane wyjściowe dla programu Audytor C.O. służącego do projektowania nowych oraz regulacji ilościowo jakościowej istniejących instalacji centralnego ogrzewania.
Program Audytor OZC umożliwia wykonywanie obliczeń strat ciepła bardzo dużych budynków. Poniżej podano ograniczenia dotyczące danych:

W najnowszej wersji programu dołączono moduł obliczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynków mieszkalnych. Dzięki starannie zaprojektowanej strukturze danych po wprowadzeniu informacji niezbędnych do obliczenia zapotrzebowania na moc cieplną dodatkowe określenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło nie wymaga dużego nakładu pracy. Istnieje również możliwość szybkiego uzupełnienia danych w projektach wykonanych wcześniejszymi wersjami programu w celu obliczenia sezonowego zużycia energii.

Wprowadzanie danych

Większość danych wprowadzanych jest globalnie dla całego budynku (Rys. 1). Pozwala to na uniknięcie wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji osobno w każdym pomieszczeniu. Dane dotyczące przegród przylegających do gruntu są wprowadzane w formie czytelnej dla projektanta. Program sam analizuje konstrukcję przegród i generuje niezbędne dane do obliczeń. Dzięki temu skomplikowana metodyka obliczeń strat ciepła do gruntu podana w normie PN-B-02025 nie utrudnia procesu projektowania. Jedynymi danymi jakie przy liczeniu sezonowego zapotrzebowania na ciepło należy wprowadzać osobno w każdym pomieszczeniu są informacje o stopniu zacienienia przegród przeszklonych (okien, drzwi balkonowych) oraz kąty nachylenia do poziomu tych przegród. W przypadku typowych budynków dane te mogą być automatyczne generowane przez program co zwalnia projektanta z konieczności ich żmudnego wprowadzania.


Rys. 1. Dane związane z obliczaniem sezonowego zapotrzebowania na ciepło

W celu poprawienia czytelności danych jak również umożliwienia sprawnego wykonywania obliczeń wariantowych w programie wprowadzono możliwość tworzenia zmiennych. Stosowanie zmiennych pozwala na pełne sparametryzowanie projektu. Najprostszym przykładem ich zastosowania może być wprowadzanie temperatur w pomieszczeniach i strefach przy pomocy zmiennych np. TPOK w pokoju zamiast liczby 20, TLAZ w łazience zamiast liczby 25 itd. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. życzenie inwestora) zajdzie konieczność globalnej zmiany temperatur w wybranym typie pomieszczeń, to wystarczy zmienić wartość odpowiedniej zmiennej (np. TPOK z 20 na 21 ) i przeliczyć projekt w celu uzyskania aktualnych wyników. Zmienne mogą być wykorzystywane przy podawaniu grubości izolacji, wprowadzaniu wartości współczynników k itd.

Rys. 2. Katalog materiałów budowlanych

Bogaty katalog materiałów budowlanych (Rys. 2) z możliwością dopisywania informacji o własnych materiałach, zwalnia użytkownika z konieczności pamiętania ich parametrów cieplnych. Funkcja automatycznego dołączania do pliku danych informacji o materiałach użytych w projekcie, zapewnia możliwość swobodnego przenoszenia danych między komputerami bez konieczności uzupełniania katalogów o materiały dodane przez użytkownika. Dane o materiałach budowlanych, zgodnie z normą PN-91/B-02020, zostały podzielone na dwie kategorie tzn. materiały jednorodne oraz warstwy o budowie niejednorodnej.


Rys. 3. Przykład obliczania współczynnika k dla ściany zewnętrznej

Przejrzyste dialogi służące do wprowadzania danych o przegrodach (Rys. 3) usprawniają proces obliczania współczynników przenikania ciepła k śścian, stropów, stropodachów, podłóg na gruncie oraz ścian przyległych do gruntu.

Funkcje automatycznego określania oporów przejmowania ciepła, oporów warstw powietrznych w stropodachach oraz oporów gruntu przylegającego do przegród zwalniają użytkownika z konieczności odczytywania jakichkolwiek wielkość z norm i tablic.
Istnieje również możliwość bezpośredniego podania współczynników przenikania ciepła typowych przegród budowlanych (np. okien, drzwi, świetlików itd.).

System zarządzania danymi pozwala na szybkie przenoszenie danych o przegrodach między projektami, co umożliwia wykorzystanie danych wprowadzonych we wcześniejszych projektach. Dzięki automatycznemu dołączaniu do pliku danych informacji o materiałach użytych w projekcie, przenoszenie danych na inne komputery nie powinno sprawiać żadnych problemów.
Podczas wprowadzania danych o przegrodzie możliwe jest obejrzenie rozkładu temperatury i sprawdzenie czy na wewnętrznej powierzchni przegrody nie wykrapla się para wodna (Rys. 4).


Rys. 4. Rozkład temperatury w przegrodzie


Rys. 5. Obliczanie strat ciepła pomieszczenia

Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń przedstawiane są w formie tabelarycznej oraz graficznej (Rys. 6). Zawartość tabel może być sortowana według wybranego klucza oraz formatowana, co ułatwia analizę wyników. Wyniki obliczeń współczynników k i strat ciepła pomieszczeń prezentowane są w dwóch formach. Pierwsza z nich to forma skrócona zawierająca zestawienia otrzymanych wyników. Druga zawiera szczegółowe informacje dotyczące obliczeń przedstawione w postaci tradycyjnych formularzy używanych przy ręcznych obliczaniach współczynników k i strat ciepła. Pozwala to w pełni udokumentować przeprowadzone obliczenia.


Rys. 6. Rozkład temperatury w przegrodzie


Rys. 7. Obliczanie strat ciepła pomieszczenia

Wyniki obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną poszczególnych pomieszczeń, z uwzględnieniem rozdziału strat ciepła do sąsiednich pomieszczeń mogą być przenoszone bezpośrednio do programu Audytor C.O. projektującego instalację c.o.

Wszystkie tabele z wynikami obliczeń mogą być przeglądane na ekranie, drukowane na drukarce oraz przenoszone do innych programów (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.). Przed wydrukowaniem użytkownik ma możliwość wybrania wielkości i formatu strony, wielkości stosowanej czcionki, zakresu drukowanych stron, jak również podejrzenia wydruku.

Dane katalogowe

W aktualnej wersji programu zamieszczono dane katalogowe grzejników następujących firm:

ALG MIKA PLUS
ALPLAST MINIB
BOKI MONKIEWICZ
BROTJE NOVA FLORIDA
BRUGMAN PIAST
BUDERUS PURMO
CETRA PURMO RATEC
CHAPEE PURMO PLAN
CONVECTOR RADEL
COSMOCOMPACT RADSON
DAGAT REGULUS
DEKATHERM RETTIG
DELONGHI RIOPANEL
ELECTROLUX SCHAFER
ENIX STARMEX
FAKORA STAR PIPE
FERROLI STELRAD/IDEAL
FONDITAL ?WITA
GALANT TERMA
GERHARD & RAUH TERMA TECHNOLOGIE
GORGIEL TERMATRADE
GRZEJNIKI KRAJOWE TERMOTEKNIK
HENRAD VASCO
HM VERANO
Żeliwne członowe VIESSMANN
Rury ożebrowane i gładkie VNH
IMP KLIMA WAT
INSTALPROJEKT ZEHNDER
JAGA
JUWENT
KERMI
KORAD
KORADO